Statut OSP

Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie, zwana dalej OSP.

§ 2.

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z dnia 15 września 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

§ 3. 

Siedzibą OSP jest Piastów, ul. Warszawska 24.

§ 4.

Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5.

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§ 6.

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8.

Działalność ochotniczych straży pożarnych opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw mogą zatrudniać pracowników , w tym swoich członków.

Rozdział II
Cele i Sposoby Działania

§ 9.

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.
 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 10.

Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

 1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
 2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów ratowniczych.
 3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 4. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 5. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno – wychowawczej i kulturalno – oświatowej.
 6. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
 7. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

Rozdział III
Członkowie, ich Prawa i Obowiązki

§ 11.

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 poz. 104/.

§ 12.

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13.

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. Członków czynnych
 2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych
 3. Wspierających
 4. Honorowych

§ 14.

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.”

§ 15.

 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16 – 18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
 3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
 4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§ 16.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

 1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
 2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 17.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 18.

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

 1. Wybierać i być wybierani do władz OSP.
 2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
 3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP.
 4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
 5. Używać munduru i odznak.

§ 19.

Do obowiązków członka czynnego należy:

 1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.
 2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP
 3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
 4. Dbać o mienie OSP
 5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 20.

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno – techniczną.

§ 21.

Członkowstwo ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP.
 2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu.
 3. Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający I rok.
 4. Likwidacji OSP.
 5. Śmierci.
 6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 22.

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oran nie wykonuje obowiązków określonych w & 18 i 19 niniejszego statutu.

§ 23.

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24.

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia OSP

§ 25.

Władzami OSP są:

 1. Walne zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja rewizyjna.

§ 26.

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5 do 9 członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 27.

Do kompetencji walnego zebrania należy:

 1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
 3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
 4. Ustalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
 5. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej.
 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
 8. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zdobyciu środków trwałych,
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
 11. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

§ 28.

Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

§ 29.

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30.

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31.

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

 1. Z własnej inicjatywy,
 2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
 3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP,
 4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 32.

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 33.

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 34.

W razie nieodbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§ 35.

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

§ 36.

 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.
 2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 4. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

§ 37.

Do zadań zarządu należy:

 1. Reprezentowanie interesów OSP,
 2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
 3. Zwoływanie walnego zebrania,
 4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
 5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
 6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
 7. Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,
 8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
 9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
 10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno – oświatowych i sportowych,
 12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
 13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania

§ 38.

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§ 39.

Posiedzenia zarządu odbywają sie według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 40.

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 41.

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 42.

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno – techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

 1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno – technicznych.
 2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
 3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
 4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
 5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo – gaśniczych,
 6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
 7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki,

§ 43.

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

 1. Pochwałę ustną,
 2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży,
 3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
 4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 44.

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. Upomnienie ustne,
 2. Nagana w rozkazie naczelnika straży,
 3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP.

§ 45.

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

 1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
 2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
 3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
 4. Wnioskowanie o udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§ 46.

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 47.

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze OSP

§ 49.

Majątek i fundusze OSP powstają z:

 1. Składek członkowskich,
 2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 3. Dochodów z majątku i imprez,
 4. Ofiarności publicznej,
 5. Wpływów z działalności gospodarczej.

§ 50.

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

Rozdział VI
Zmiany Statutu i Rozwiązanie OSP

§ 51.

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 52.

Wniosek o rozwiązanie OSP, względnie zmianę statutu, może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 53.

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno by doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 54.

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§ 55.

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP, natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

Komentowanie jest wyłączone.