18.03.2023 – Walne Zebranie Sprawozdawcze

18 marca 2023 roku, w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, podsumowujące działalność w roku 2022. 

W zebraniu uczestniczyli: 
– st.bryg. Tomasz Cybul – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, 
– st.bryg. Lesław Pawul – Komendant Powiatowy PSP w Pruszkowie, 
– Pan Zdzisław Brzeziński – Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, 
– Pan Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Miasta Piastowa, 
– Pani Agata Korczak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie, 
– Pan Tadeusz Wojewódzki – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych. 

Walne Zgromadzenie rozpoczął Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie – dh Tomasz Sadowski, który powitał przybyłych gości oraz zgromadzone druhny i druhów. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć poległych piastowskich strażaków. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany Prezes – dh Tomasz Sadowski, a protokolantem Z-ca Naczelnika – dh Kamil Rosa. Ukonstytuowały się również dwie niezależne komisje – komisja uchwał i wniosków oraz komisja skrutacyjno-mandatowa. 

W trakcie Zgromadzenia, siedmiu najczęściej wyjeżdżających do zdarzeń ratowników podziału bojowego, zostało wyróżnionych nagrodami rzeczowymi. Odznakami „Za Wysługę Lat” uhonorowano 1 druhnę oraz 6 druhów. 

Następnie przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP w roku 2022, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej, które jednogłośnie zostały zaakceptowane przez Walne Zebranie. Po udzieleniu absolutorium, zaprezentowano plan działalności oraz plan finansowy OSP na rok bieżący, które również jednogłośnie został zaakceptowane. 

Na zakończenie Zebrania, głos zabrali przybyli goście.
Fot. dh Kacper Pakuła

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.

Dodaj komentarz