10.03.2018 – Walne Zebranie Sprawozdawcze

10 marca 2018 roku, o godzinie 17:00 w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, podsumowujące działalność w 2017 roku.

Zebranie rozpoczął Prezes OSP dh Tomasz Sadowski, który przywitał przybyłych członków oraz gości, którzy to wśród nich znaleźli się:
st.bryg. Sławomir Przybysz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pruszkowie,
Pan Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Miasta Piastów.

Następnie, minutą ciszy uczczono pamięć poległych strażaków OSP Piastów oraz delegacja złożyła wiązankę przed pomnikiem, znajdującym się przy naszej strażnicy. Kolejno przyjęto porządek obrad, wybrano protokolanta, komisję skrutacyjno-mandatową, uchwał i wniosków, statutową. Następnie, Prezes Zarządu OSP Piastów wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Pruszkowie wręczyli członkom naszej jednostki odznaczenia za wysługę lat. Wyróżniony został również druh Mateusz Mirosz, który w październiku zeszłego roku uratował życie mężczyźnie, na jednej z warszawskich ulic. Za zaangażowanie i największy udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wyróżnienie otrzymało również 7 ratowników, którzy stworzyli tzw. „złoty zastęp”. Kolejno, za wielkie zaangażowanie w promowaniu OSP Piastów nagrodzono również 8 druhen oraz 2 druhów. Następnie odczytano sprawozdanie z działalności OSP, finansowe oraz komisji rewizyjnej, przedstawiono plan działalności i plan finansowy na kolejny rok sprawozdawczy. W wyniku przedstawienia w/w sprawozdań oraz dyskusji Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium dla Zarządu OSP Piastów oraz przyjęto plan działalności wraz planem finansowym na ten rok. Kolejno, przedstawiono projekt Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, który z uwagi na wprowadzone zmiany w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawodawca nałożył obowiązek zmian w kilku podpunktach. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wprowadzeniu zmian w statucie. Następnie przewodniczący zebrania zakończył je i zaprosił wszystkich na poczęstunek.

Fot. Małgorzata Michnowska i Jacek Zgutka

 

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.