Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018

9 marca 2019 roku, o godzinie 17:00 rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, podsumowujące działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie, w roku 2018. Prezes Zarządu OSP – dh Tomasz Sadowski, przywitał wszystkich zgromadzonych członków oraz zaproszonych gości.

Zebranie, swoją obecnością uświetnili:
Dh Grzegorz Szuplewski – Burmistrz Miasta Piastowa,
Dh Bernard Adamowicz – Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa,
Pan Przemysław Worek – Przewodniczący Rady Miejskiej w  Piastowie,
Dh Jacek Gromek – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pruszkowie,
mł.kpt. Łukasz Komar – Zastępca Dowódcy JRG PSP w Pruszkowie, przedstawiciel KP PSP Pruszków,
Pan Aleksander Dobrowolski – kierownik komórki ds. obrony cywilnej i obronności  w Urzędzie Miejskim.

Następnie delegacja złożyła wiązankę przed pomnikiem tuż przy naszej strażnicy oraz minutą ciszy uczczono pamięć poległych strażaków z naszej OSP. Zgodnie z przyjętym programem zebrania wybrano przewodniczącego, jakim został Prezes Zarządu – dh Tomasz Sadowski oraz protokolanta, którym został Sekretarz – dh Kamil Rosa. Kolejno wybrano skład komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjno-mandatowej.

Następnym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń „Za Wysługę Lat” dla 4 druhen i 3 druhów. Wyróżniono również najaktywniejszych strażaków, którzy w 2018 roku najwięcej razy brali udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
 „Złoty zastęp” stworzyli:
1. Dh Stachowicz Damian – 191 razy,
2. Dh Kaczyński Michał – 136 razy,
3. Dh Rosa Kamil – 132 razy,
4. Dh Pawlik Karol – 131 razy,
5. Dh Poterek Piotr – 117 razy,
6. Dh Brycki Grzegorz – 91 razy,
7. Dh Kalita Albert – 83 razy.

Następnie sprawozdanie z działalności OSP zreferował Naczelnik OSP – dh Albert Kalita, sprawozdanie komisji rewizyjnej Przewodniczący Komisji – dh Mateusz Muras, sprawozdanie finansowe Skarbnik – dh Jarosław Jaworski. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Sprawozdawcze udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy, jakim był rok 2018.
Walne Zebranie Sprawozdawcze również przyjęło plan działalności oraz plan finansowy na rok 2019.

Kamil Rosa

Członek OSP w Piastowie.